Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN MIKE'S A.M.P. (American Musclecar Parts) Kantoor adres Simonsberg 11 4822TH Breda.

KvK nr. 20075682

 

Artikel 1 – Algemeen

 

Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten alsmede op de uitvoering daarvan door Mike's American Musclecar Parts, gedaan aan en/of aangegaan met een koper cq derden, hierna te noemen “wederpartij”.

1. Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele door de wederpartij gehanteerde voorwaarden en/of condities van toepassing.

2. Afwijkende voorwaarden en/of condities zijn slechts van toepassing indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De wederpartij kan hieraan in andere overeenkomsten geen rechten ontlenen.

3. De wederpartij verplicht zich tot afname van speciaal voor hem bestelde producten en/of zaken. Speciaal door Mike's American Musclecar Parts bestelde producten en/of zaken worden door Mike's American Musclecar Parts na levering niet retour genomen.

4. Retourneren kan binnen 14 dagen in de originele verpakking, met originele nota, franco verzonden of aan de balie. Mike's American Musclecar Parts moet hiermee akkoord zijn gegaan. Mike's American Musclecar Parts behoudt zich het recht voor om bij creditering van de retour gezonden producten en/of zaken 20% van de verkoopprijs aan de wederpartij in rekening te brengen.

5. Mike's American Musclecar Parts behoudt zich te allen tijde het recht voor orders, zonder opgave van redenen, te weigeren.

6. Gebruikte en elektrische onderdelen worden door Mike's American Musclecar Parts niet retour genomen.

7. Bij garantie zijn de verzenkosten voor rekening klant.

8. Bij garantie wordt het product gerepareerd of vervangen (zie voor aanvullende voorwaarden onderaan deze pagina), het aankoopbedrag wordt niet gecrediteerd.

 

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

 

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en specificaties. Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en verdere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch binden Mike's American Musclecar Parts niet.

2. Indien geen schriftelijke overeenkomst door Mike's American Musclecar Parts is afgegeven, geldt de schriftelijke bevestiging van Mike's American Musclecar Parts dan wel de afleveringsbon dan wel de factuur van Mike's American Musclecar Parts als bewijs van het bestaan en van de inhoud van de overeenkomst.

3. Wijzigingen in de overeenkomst van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens Mike's American Musclecar Parts aangebracht, die hogere kosten veroorzaken kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

4. Mike's American Musclecar Parts is gerechtigd bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen.

 

Artikel 3 – Prijzen

 

1. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

2. Alle door Mike's American Musclecar Parts genoemde prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3. Voor speciale bestellingen dient aan Mike's American Musclecar Parts een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag te worden gedaan.

4. Bij stijging van de prijzen van onderdelen, vrachtkosten, belastingen, valutaverhoudingen of dergelijke omstandigheden, zich voordoende na het tot stand komen van de overeenkomst tussen partijen, is Mike's American Musclecar Parts gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen overeenkomstig vorenbedoelde stijging.

5. Prijzen zijn berekend voor levering af vestigingsplaats van Mike's American Musclecar Parts. Bij aflevering elders op verzoek van de wederpartij zijn de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening.

 

Artikel 4 – Levering

 

1. Levering geschiedt af vestigingsplaats Mike's American Musclecar Parts, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

2. Vanaf het tijdstip dat de wederpartij is meegedeeld dat de verkochte zaak voor aflevering gereed staat is de zaak voor rekening en risico van de wederpartij en wordt deze door Mike's American Musclecar Parts voor hem gehouden. Indien de bestelling of zaak niet binnen 2 weken na dat tijdstip is afgehaald, is gerechtigd bewaarloon te berekenen conform het in zijn bedrijf of ter plaatse geldend tarief.

3. Verzending en vervoer van producten en zaken geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij.

4. Het risico van de door Mike's American Musclecar Parts ter reparatie of anderszins onder zijn beheer aanvaarde zaken blijft, behoudens in geval van opzet of grove onachtzaamheid van Mike's American Musclecar Parts, bij de wederpartij. 

5. Opdrachtgever moet het onderdeel of accessoire binnen 2 weken ophalen nadat hij het bericht heeft ontvangen dat dit afgehaald kan worden.

6. Is de termijn uit lid 2 en 5 verstreken zonder dat de zaak is afgehaald, dan komt deze zaak vanaf dat moment voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever. Ook kan de verkoper/reparateur een vergoeding voor stallingskosten in rekening brengen. Deze stallingskosten zijn de kosten die normaal gesproken door de verkoper/reparateur in rekening worden gebracht. Zijn er geen vaste stallingskosten dan zal de verkoper/ reparateur een redelijke vergoeding rekenen. Ook kunnen andere gemaakte kosten, zoals vervoerskosten, in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5- Vervangen onderdelen

 

1. De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht eigendom van Mike's American Musclecar Parts, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken, mits anders afgesproken.

 

Artikel 6 – Levertijden

 

1. Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als definitieve termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Vervroegde levering is te allen tijde toegestaan.

2. Indien geen datum van levering is overeengekomen, zal Mike's American Musclecar Parts de wederpartij tijdig van tevoren meedelen wanneer de zaken voor levering gereed staan dan wel kunnen worden afgeleverd.

 

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

 

1. Totdat alle vorderingen die Mike's American Musclecar Parts heeft of zal verkrijgen op de wederpartij, uit welke hoofde ook, volledig zijn betaald, blijven de geleverde producten voor rekening en risico van de wederpartij en hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, uitsluitend eigendom van Mike's American Musclecar Parts.

2. De wederpartij is niet bevoegd deze producten en/of zaken aan derden in onderpand te geven of in eigendom over te dragen. 

3. Ingeval de wederpartij enige verplichting uit een met Mike's American Musclecar Parts gesloten overeenkomst niet nakomt, is deze laatste zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de producten en/of zaken terug te nemen, terwijl de wederpartij verplicht is de producten en/of zaken als dan op eerste afroep franco aan Mike's American Musclecar Parts te retourneren. Ingeval Mike's American Musclecar Parts een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud worden de overeenkomsten ook zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden, onverminderd het recht van Mike's American Musclecar Parts tot het vorderen van vergoeding van schaden, gederfde winst en interest. 

4. De wederpartij is verplicht Mike's American Musclecar Parts terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op producten en/of zaken waarop krachtens dit artikel eigendomsvoorbehoud rust. 

5. Mocht te eniger tijd blijken dal de wederpartij niet aan deze verplichtingen heeft voldaan, dan is deze een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd gelijk aan tweemaal het factuurbedrag met een minimum van € 150,– per handeling.